ความร่วมมือกับเอวิเอแซทคอม

ซาบ เราตระหนักอยู่เสมอว่ากุญแจสำคัญของความร่วมมืออันเป็นประโยชน์นั้นตั้งอยู่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาที่ได้รับการยอมรับว่าสำคัญ การพัฒนาความสัมพันธ์ในความร่วมมือระยะยาวระหว่างซาบกับคู่ค้าหลักของเรา และบริษัทท้องถิ่นในประเทศ และสถาบันต่าง ๆจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซาบได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับเอวิเอแซทคอม โดยการเข้าถือหุ้นจำนวน 37% ในบริษัท ความร่วมมือกับเอวิเอแซทคอมได้ดำเนินการเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ปี 2011 โดยความร่วมมือในอุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เอวิเอแซทคอม เป็นบริษัทชั้นนำของไทยในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงด้านการป้องกันประเทศ และเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการวิจัยและพัฒนา เอวิเอแซทคอมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูงที่ผลิตเองตลอดจนโซลูชั่นที่ผลิตเองแก่ลูกค้าทางการทหาร

ความร่วมมือของซาปกับเอวิเอแซทคอม เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในประเทศไทย ซาปโดยผ่านทางเอวิเอแซทคอม สามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการโดยบริษัทท้องถิ่น และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภายในประเทศ โดยทรัพยากรบุคคลภายในประเทศ

 ซาบกำลังทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิธีการ (know-how) ให้กับเอวิเอ แซทคอม ในด้านที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น ระบบ เครือข่ายข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical datalink), ระบบควบคุมและบังคับบัญชา, อากาศยานไร้คนขับ (UAV),  การจัดตั้งหน่วยสนับสนุนและส่งกำลังบำรุงของซาบในประเทศไทย, ข่าวกรองทางสัญญาณ (SIGINT) / อุปกรณ์หาข่าวกรองทางการสื่อสาร (COMINT) / อุปกรณ์หาข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (ELINT) และ และโครงการปรับปรุงต่าง  เช่น โครงการปรับปรังเรือชุดเรือหลวงนเรศวร

ซาบได้รับเรือจากกองทัพเรือ  ในโครงการปรับปรุงเรือชุดเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งนับเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ โครงการเหล่านี้ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นจำนวนมาก อันได้แก่ การพัฒนาซอฟท์แวร์การบูรณาการระบบการทดสอบซอฟแวร์ การทดสอบเมื่อติดตั้ง และการปรับแต่งซอฟแวร์เพื่อให้พร้อมกับการทำงาน สิ่งเหล่านี้ดำเนินการโดยความร่วมมือของเอวิเอแซทคอมกับ ซาบ  ซึ่งการร่วมมือนี้สร้างตำแหน่งงานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นในประเทศไทย