เล่นฟุตบอลในระดับโลก ตลอดจนวิธีการที่พวกเขาใช้วิทยาศาสตร์ทางการกีฬามาเสริมสร้างทีมให้แข็งแกร่ง นอกจากนี้ ทีมลินเชอปิง เอฟซี ก็จะมีการสอนเด็กๆ ในคลินิกฟุตบอลของเราอีกด้วยในวันที่ 26 มกราคม 2557 ดังนั้นโอกาสนี้จึงจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็ก ๆ ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคอื่น ๆ เพิ่มเติมจากมืออาชีพ ผมขอขอบคุณซาบเป็นอย่างมาก การแข่งขันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างซาบและกองทัพอากาศไทย เกมนี้ไม่เพียงแต่เป็นของขวัญที่แสนวิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นของขวัญที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสวีเดนและไทยอีกด้วย”

ผู้เข้าแข่งขันชาวไทยสามท่านชนะเกมตอบคาถาม Saab Commanderและได้ทดลองขับเครื่องบินกริเพนจาลองที่งานการป้ องกันและความมนั่ คงของประเทศ ปี 2013 เป็นของรางวัล

เนื่องในการจัดงานการป้ องกันและความมนั่ คงของประเทศ ปี 2013 บริษัทซาบ (Saab)ซงึ่ เป็นบริษัททางด้านความมนั่ คงและความปลอดภัยได้มีจัดการแข่งขันตอบคา ถามขึน้ และซาบได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่า 5,000 คนและผู้เข้าแข่งขันกว่า 3,000 คน จาก 72 จังหวัดจากประเทศไทย

เกมตอบคาถามจะทดสอบความรู้ในการเลือกใช้อาวุธในสนามรบของผู้เข้าแข่งขัน สมรภูมิรบอยู่ที่http://www.saabcommander.com และขณะนี ้มีผู้ชนะจากเกมนแี ้ ล้วกว่า 75 คน

ผู้ชนะถูกสุ่มเลือกจากผู้ที่ตอบคา ถามถูกหมดทุกข้อโดยระบบคอมพิวเตอร์และได้รับของรางวัลอาทเิ ช่นของที่ระลึกจากซาบ ของที่ระลึกเครื่องบินกริเพน และของรางวัลพเิ ศษอกี มากมายจากผู้สนับสนุน

ผู้ชนะทัง้ สามท่านนีไ้ ด้รับการเลือกมาจากผู้ชนะทัง้ หมดที่ตอบคา ถามถูกหมดทุกข้อจากคา ถามระดับมืออาชีพและระดับยอดฝีมือ และจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานการป้ องกันและความมนั่ คงของประเทศ ปี 2013และได้รับโอกาสที่น้อยคนจะได้รับคือการทดลองขับเครื่องบินกริเพนจาลอง

 

“เกม Saab Commander ได้รับการตอบรับที่ดมี ากจากคนไทย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทุกมุมของประเทศและพวกเราก็ได้รู้ทาความรู้จักกับกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในเทคโนโลยีอันซับซ้อนและมีความชื่นชอบในประวัติศาสตร์ทางเทคโนโลยีการทหารของประเทศสวีเดน ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมเล่นเกมและตอบคาถามที่ไม่ง่ายเหล่าน”ี ้ คุณDan Enstedt ประธานและผู้บริหารของซาบเอเชียแปซิฟิกกล่าว

ซาบมองว่างานการป้ องกันและความมนั่ คงของประเทศ ปี 2013 เป็นโอกาสอันดีที่จะได้จัดแสดงเทคโนโลยีต่างๆของซาบและได้เข้าถึงประชาชนอีกด้วย

 

“พวกเรายินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นคนจานวนมากให้ความสนใจเราผ่านทางสื่อออนไลน์และสนใจในเกม SaabCommander การที่มีคนให้ความสนใจเป็นวงกว้างของเกมนี ้ทาให้ทางซาบสามารถร่วมแบ่งปันข้อมูลทางเทคโนโลยีความสาเร็จ และระบบของเรากับคนไทยโดยวิธีที่ไม่เป็นทางการมากนักมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นผู้เข้าแข่งขันหลายท่านสามารถชนะเกมนไี ้ ด้ในแต่ละระดับและผมขอแสดงความยินดีแก่พวกเขาด้วย” คุณ Susanne Dalskog หัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร ประจาตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าว

 

ของรางวัลมากมาย อาทิเช่น เข็มกลัดที่ระลึกรูปเครื่องบินกริเพน ยูเอสบีการ์ด พวงกุญแจไฟแอล อี ดีที่ห้อยโทรศัพท์มือถือรูปเครื่องบนิ กริเพน หมวกจากซาบ ชุดลับสมอง ปากกา ที่เปิดขวด และขวดนา้ สา หรับนักกีฬาเป็นต้น