Marker
SAM range
EW range
Guns and CIWS range
Ilmatorjuntaohjusten kantama
Elektronisen sodankäynnin alue
Tykkien ja kohdesuojajärjestelmien kantama
SAM-räckvidd
EW-räckvidd
Räckvidd kanoner och CIWS
Threaten from
sea, land and air
UHKA MAALTA,
MERELTÄ JA ILMASTA
Kan avfyras från
fartyg, fordon
och flygplan
Complete
manoeuvrability
TÄYDELLINEN
LIIKUTELTAVUUS
GOD
MANÖVERFÖRMÅGA
Any scenario,
any conditions
KAIKISSA TILANTEISSA,
KAIKISSA OLOSUHTEISSA
ALLA SCENARION,
ALLA FÖRHÅLLANDEN
Deny every
defence
TORJUU
KAIKENTYYPPISET
VASTATOIMET
ÖVERVINNER
ALLA MOTMEDEL
Unstoppable
penetration
LÄPÄISEE
PUOLUSTUKSEN
TAR SIG IGENOM
FÖRSVARSLAGER
Inevitable
lethality
VÄISTÄMÄTÖN
TUHOVOIMA
OUNDVIKLIG
BEKÄMPNING

RBS15

The power to win

The RBS15 gives your capability the edge –
empowering you to conquer any battlespace.

VOITTAVAA VOIMAA

RBS15 antaa lisäedun, joka auttaa voittamaan kaikilla taistelukentillä.

Förmågan att vinna

Flexible launch
platform
MONIPUOLINEN
LAUKAISUALUSTA
MULTIPLA
AVFYRNINGSPLATTFORMAR
Range far greater
than 200 km
KANTAMA SELVÄSTI
YLI 200 km
NÅR LÄNGRE
ÄN 200 KM
Sea-state adapted
sea skimming
MERENKÄYNTIIN
MUKAUTUVA
PINTALENTO
VÅGHÖJDSANPASSAD
LÅGFLYGNING
Over-the-horizon
targeting
MAALIEN LÖYTÄMINEN
HORISONTIN TAKAA
BEKÄMPA MÅL
BORTOM HORISONTEN
No need for
GPS/data link
EI TARVITSE
GPS-SIGNAALIA
TAI DATALINKKIÄ
INGET BEHOV AV
GPS/DATALÄNK
Onboard
Altimeter
OMA
KORKEUSMITTARI
INBYGGD
HÖJDMÄTARE
Flexible 3D
waypoints
JOUSTAVAT
3D-REITTIPISTEET
FLEXIBLA
3D-BRYTPUNKTER
Operational
flexibility
OPERATIIVISESTI
JOUSTAVA
OPERATIV
FLEXIBILITET
All-weather
capability
JOKASÄÄN
TOIMINTAKYKY
ALLVÄDERSFÖRMÅGA
Adaptable
software control
MUKAUTUVA
OHJELMISTO-OHJAUS
ANPASSNINGSBAR
MJUKVARUSTYRNING
Continuous
Evolution
JATKUVA
KEHITYS
KONTINUERLING
UTVECKLING
Counter sam,
guns and ciws
TORJUU IT-OHJUKSET, TYKIT JA
KOHDESUOJAUSJÄRJESTELMÄT
MOTVERKAR
LUFTVÄRNSSYSTEM
Advanced
electronic
protection
EDISTYKSELLINEN
ELEKTRONINEN
SUOJAUS
AVANCERAT SKYDD
MOT STÖRNING
Undetectable until
the last moment
HAVAITTAVISSA VASTA
VIIME HETKELLÄ
UNDVIKER UPPTÄCKT
IN I DET SISTA
Active radar
target seeker
AKTIIVINEN
MAALINHAKUTUTKA
AKTIV
RADARMÅLSÖKARE
Unique target
discrimination
AINUTLAATUINEN
MAALIN EROTTELUKYKY
UNIK
MÅLURSKILJNING
Land attack
capability
KYKY ISKEÄ
MAAMAALEIHIN
LANDATTACKFÖRMÅGA
Multi-platform
engagement
LAUKAISU MONENLAISILTA
ALUSTOILTA
BEKÄMPNING FRÅN
FLERA PLATTFORMAR
Low-altitude HIGH-G
terminal manoeuvres
NOPEAT LENNON LOPPUVAIHEEN
VÄISTÖLIIKKEET MATALALENNOSSA
SLUTFASMANÖVRERING PÅ LÅG
HÖJD MED HÖGA G-KRAFTER
Devastating
warhead
TUHOVOIMAINEN
TAISTELUKÄRKI
FÖRÖDANDE
STRIDSDEL
Simultaneous
time-on-target
SAMANAIKAISESTI
MAALISSA
KOORDINERAD BEKÄMPNING
MED FLERA ROBOTAR
Reattack
capability
KYKY HYÖKÄTÄ
UUDELLEEN
MÖJLIGHET TILL
ÅTERATTACK

RBS15

Air Launched ILMASTA LAUKAISTAVA Flygburen

RBS15

Land Launched MAALTA LAUKAISTAVA FORDONSBUREN

RBS15

Sea Launched ALUKSESTA LAUKAISTAVA FARTYGSBUREN

RBS15

Sea-state adapted
sea skimming
MERENKÄYNTIIN
MUKAUTUVA PINTALENTO
VÅGHÖJDSANPASSAD
LÅGFLYGNING

 • Ship radar can detect smaller and smaller objects at the radar horizon (~20 km)
 • Sea skimming allows undetected approach
 • Sea-state adaptation aids all-weather flight and maintains sea skimming
 • Alusten tutkat havaitsevat yhä pienemmät kohteet tutkahorisonteissa (~20 km)
 • Pintalento hyvin lähellä merenpintaa mahdollistaa maaliin lähestymisen havaitsematta
 • Merenkäyntiin mukautuminen edesauttaa lentämistä kaikissa sääolosuhteissa ja matalalennossa pysymistä
 • Fartygsradar kan upptäcka mindre och mindre föremål vid radarhorisonten (ca 20 km)
 • Med lågflygning gömmer sig roboten under radarhorisonten
 • Automatisk våghöjdsanpassning möjliggör lågflygning, i alla väder

RBS15

Over-the-horizon
targeting
MAALIEN LÖYTÄMINEN
HORISONTIN TAKAA
BEKÄMPA MÅL BORTOM HORISONTEN

RBS15

Flexible 3D
waypoints
JOUSTAVAT
3D-REITTIPISTEET
FLEXIBLA
3D-BRYTPUNKTER

RBS15

Operational
flexibility
OPERATIIVISESTI
JOUSTAVA
OPERATIV
FLEXIBILITET

RBS15

All-weather
capability
JOKASÄÄN
TOIMINTAKYKY
ALLVÄDERSFÖRMÅGA

 • Target seeker operates through weather disturbances
 • Sea-state adapted sea skimming aids flight in rough seas
 • High environmental rating and optional climate control system enabling:
  • Year-round installation
  • Extension of the environmental envelope
 • Maalinhaku toimii säähäiriöistä riippumatta
 • Merenkäyntiin mukautuva matalalento helpottaa lentämistä kovassa merenkäynnissä
 • Hyvä ympäristöluokitus ja lisävarusteena saatava ilmastointijärjestelmä mahdollistavat:
  • ympärivuotisen toiminnan
  • käytön entistä monipuolisemmissa olosuhteissa
 • Målsökare som klarar alla väderförhållanden
 • Våghöjdsanpassning underlättar lågflygning i hårt väder
 • Anpassat för det nordiska klimatet:
  • Kan användas året runt
  • Valbart klimatkontrollsystem för användning jorden runt

RBS15

Continuous
evolution
JATKUVA
KEHITYS
JKONTINUERLING
UTVECKLING

RBS15

Counter sam,
guns and CIWs
TORJUU IT-OHJUKSET, TYKIT JA
KOHDESUOJAUSJÄRJESTELMÄT
MOTVERKAR LUFTVÄRNSSYSTEM

Soft-kill penetration

 • Designed to counter all ECMs
 • Unique target discrimination
 • Software controlled


Hard-kill penetration

 • Silent approach
 • Sea skimming
 • Terminal manoeuvres
 • Simultaneous time-on-target

Soft-kill-järjestelmien läpäisy

 • Suunniteltu kestämään kaikki ELVA-toimet
 • Ainutlaatuinen maalin erottelukyky
 • Ohjelmisto-ohjattu


Hard-kill-järjestelmien läpäisy

 • Hiljainen lähestyminen
 • Lento hyvin lähellä merenpintaa
 • Lennon loppuvaiheen väistöliikkeet
 • Samanaikainen Time on Target

Softkill-penetration

 • Konstruerad för att klara av alla elektroniska motmedel
 • Unik målurskiljning
 • Mjukvarustyrd


Hardkill-penetration

 • Tyst anflygning
 • Lågflygning
 • Slutfasmanövrering
 • Samtidighet i mål

RBS15

Active radar
target seeker
AKTIIVINEN
MAALINHAKUTUTKA
AKTIV
RADARMÅLSÖKARE

 • Covers extent of area of uncertainty
  • Large search area
  • No need for GPS/data link
 • Jamming resistant
 • Home-on-jam feature
 • Kattaa koko epävarman alueen
  • Laaja etsintäalue
  • Ei tarvitse GPS-yhteyttä tai datalinkkejä
 • Kestää häirintää
 • Home-on-jam-ominaisuus
 • Täcker hela osäkerhetsområdet
  • Stort sökområde
  • Inget behov av GPS/Datalänk
 • Störningsskyddad
 • Home-on-jam
Target seeker: J-band active radar
MAALINHAKU: J-KAISTAN AKTIIVINEN TUTKA
MÅLSÖKARE: J-BAND AKTIV RADAR
Length: 4.35 m
PITUUS: 4,35 m
LÄNGD: 4,35 m
Wingspan: 1.40 m
KÄRKIVÄLI: 1,40 m
VINGBREDD: 1,40 m
Warhead: ~200 kg
TAISTELUKÄRKI: ~200 kg
STRIDSDEL: CA 200 KG
weight (in flight): ca 630 kg
PAINO (LENTOPAINO): N. 630 kg
VIKT (I LUFTEN): ca 630 kg
range: >200 km
KANTAMA: >200 km
RÄCKVIDD: >200 km
speed: 0.9 Mach (high subsonic)
NOPEUS: 0,9 Mach (SUURI ALIÄÄNINOPEUS)
HASTIGHET: 0,9 Mach (HÖG UNDERLJUDSHASTIGHET)